זכויות אדם

לכל אדם באשר הוא קיימות זכויות אדם בסיסיות שאינן תלויות בדת, גזע ומין של האדם. יש להבחין בין זכויות אדם לבין זכויות אזרח. זכויות האזרח הן זכויות הנכללות במסגרת זכויות האדם. ככלל זכויות האדם הינו מושג חדש יחסית בחשיבה האנושית אשר שמה במרכזה את האדם כפרט בחשיבה המדינית.

נהוג לפלח את זכויות האדם לארבעה נושאים:

א.      הזכות לחיים ובטחון

ב.      הזכות לחרות המאגדת בתוכה מגוון חרויות:

  1. חירות לפעולה – אדם רשאי להתנהג כפי רצונו כל עוד לא עוגנו איסורי פעולה בחוק.
  2. חירות התנועה, ההתבטאות והמחשבה, חופש דת, חופש ההתאגדות הפוליטי והמקצועי.

ג.       הזכות לשוויון ומניעת אפליה.

ד.      הזכות לכבוד האדם וחירותו.

כאשר אדם מרגיש כי נשללה ממנו לפחות אחת מהזכויות במלואה או בחלקה מומלץ כי יפנה לעורך דין פלילי אשר יסייע לנפגע באמצעות סעד משפטי להשיב את זכויותיו במלואן.

זכויות אדם במדינת ישראל

זכויות האדם במדינת ישראל נזכרות במגילת העצמאות. אף על פי שלמגילת העצמאות אין תוקף משפטי רשמי, בתי המשפט השונים מסתמכים עליה כמקור פרשנות של החוקים הנחקקים בכנסת. ההצהרה לשמירת זכויות האדם במדינת ישראל:

 "מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית וקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתת על יסודות חירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בל הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונות של מגילת האומות המאוחדות".

מקורות נוספים בהן מעוגנות זכויות האדם בישראל הם חוקי היסוד אשר לדעת רבים משמשים כנדבך מרכזי בשמירת זכויות האדם בישראל בנוסף למגילת העצמאות:

  1. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו : לכל אדם זכות יסוד לחיים, לשלמות גופו ולשמירת כבודו. לכל אדם, בהיותו בן אנוש, נתונה חירות אישית ועל כן אין לאוסרו, לעצרו או למנוע ממנו את חופש התנועה, פרטיותו וחופש היצירה אלא על פי חוק.
  2. חוק יסוד חופש העיסוק : לכל אדם למצוא לו את מקורות פרנסתו, לעבוד ולחיות מיגיע כפיו בכבוד.

הדיון בזכויות האדם בישראל נסוב בעיקרו סביב הנושאים הבאים:

א. זכויות האסיר.

ב. זכויות החשוד או הנאשם.

ג. השוואת הזכויות בין המגזרים היהודי והערבי.

ד. זכויות ומעמד האישה בחברה.

ה. זכויות וחובות העובד הזר

ו. זכויות ומעמד הקטין.

עורך דין פלילי נדרש כאשר ישנו חשד להפרת זכויות אדם במקרים המפורטים לעיל.

מאמר זה נכתב למידע כללי  בלבד ואין להשתמש בו כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי בשום אופן. מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני נקיטת פעולה או קבלת החלטה. תוכן המאמר נכון ליום כתיבתו וייתכן וישתנה מעת לעת.