עורך דין פלילי לנוער

עורך דין פלילי לנוער חשוב גם עבור מקרים בהם האחריות הפלילית מותנית בגיל האדם שביצע את העבירה. בחוק העונשין נקבע כי לא יישא אדם באחריות פלילית בשל מעשה שעשה בטרם מלאו לו שניים עשר שנים. כלומר, אדם (ילד) שטרם מלאו לו שניים עשר שנים לא ניתן לעצרו, להעמידו לדין ולהענישו על ביצוע העבירה הפלילית.

קיימים מקרים, בהם רשאית המשטרה לזמן לחקירה קטינים, גם אם טרם מלאו להם שניים עשר שנים, לחקור בלא נוכחות הוריו ואף ללא ידיעתם. עורך דין פלילי לנוער יוכל לשמור על זכויות הקטין הנחקר במשטרה.

עורך דין פלילי לנוער יוכל להגן על הקטין לפי חוק הנוער, אדם שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים נחשב קטין, ולכן עליו להישפט בבית משפט שלום או בית משפט מחוזי בהתאם לחומרת העבירה המיוחסת לו, הדיונים והערעור אם יוגש יתקיימו בבית משפט לנוער.

ישנם מקרים חריגים אשר בהם מועמד לדין קטין יחד עם בגיר (אדם שמלאו לו מעל שמונה עשרה שנים) בבית משפט שאינו לנוער, לאחר הסכמה ואישור היועץ המשפטי לממשלה. אולם, בית המשפט יכול להורות על הפרדת משפט הקטין ממשפט הבגיר והעברת הדיון לבית משפט לנוער, כמו כן יכול בית המשפט לדון בעצמו בעניין. קטין העומד לדין בפני בית משפט השונה מנוער, פסק הדין המתקבל תקף והדבר ואינו פוגע בתוקפם של צווים או החלטות שנתנו בעינינו של הקטין.

קיימות הגבלות לגבי העמדת קטין לדין שמלאו לו שניים עשר שנים. קטין שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנה נדרשת היוועצות בקצין מבחן. הגבלה נוספת היא הזמן שעבר מעת ביצוע העבירה, אם חלפה שנה מיום שבוצעה לא יועמד לדין, אם לא חלפה שנה אז באישור היועץ המשפטי לממשלה. גזירת העונש על הקטין מותנת גם כן בגילו, אם טרם מלאו לו ארבע עשרה שנים לא יושת עליו עונש מאסר בכל ההתמודדויות האלו קיימת חשיבות להיוועץ עם עורך דין פלילי לנוער.

מניעת זיהוי הקטין

לשם הגנה על הקטין, הדיונים בבית המשפט לנוער נערכים בדלתיים סגורות וקיים איסור גורף על פרסום כל פרט מזהה על הקטין (שמו, כתובתו, תמונתו או כל דבר העלול לגרום לזיהוי הקטין).

מעצר הקטין

במידה וטרם מלאו לקטין ארבע עשרה שנה לא ניתן להחזיקו במעצר ללא הוצאת צו על ידי שופט לפרק זמן מעל שתיים עשרה שעות. אם מלאו לקטין ארבע עשרה שנים לא ניתן להחזיקו במעצר לפרק זמן מעל עשרים וארבע שעות. משך המעצר המרבי לקטין שלא מלאו לו ארבע עשרה שנים ולפני הגשת כתב אישום הוא עשרה ימים. סך כול ימי המעצר לקטין בטרם הוגש כנגדו כתב אישום עומד על עשרים יום.

נקודה חשובה, קיימת האפשרות לדון קטין בפני בית משפט רגיל בשלב המעצר ולפני הגשת כתב אישום. אחרי שהוגש כתב האישום כנגד הקטין עוברת הסמכות וההכרעה השיפוטית לבית המשפט לנוער.

בתיקון החדש לחוק הנוער נקבע שקטין שזומן לחקירה, יהיה זכאי לנוכחות הוריו או קרוב אחר בזמן החקירה. תיקונים נוספים שהוכנסו לחוק הינם שעות החקירה בלילה. קטין שלא מלאו לו ארבע עשרה לא ייחקר בין השעות שמונה בערב עד שבע בבוקר. קטין שעבר את גיל ארבע עשרה לא ניתן לחקרו בין השעות עשר בלילה לשבע בבוקר.

עורך דין פלילי לנוער הוא הסמכות אליה יש לפנות במידה וילדכם הקטין נקלע לאירוע פלילי כלשהו. קיימת חשיבות מכרעת לגבי עתיד הקטין לנקותו ולצמצם עד כמה שאפשר את הפרשה הפלילית בה הוא מעורב. עורך דין פלילי לנוער הוא הכתובת.