האזנות סתר

האזנות סתר כהגדרתה בחוק: האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה. משמע, קיום האזנה, קליטה או העתקה של שיחה שנערכה על ידי הזולת, באמצעות ציוד ייעודי מבלי קבלת אישור מאף אחד מבעלי השיחה.

העונש הצפוי לעובר על חוק האזנות סתר, חמש שנים. העונש תקף גם עבור מקרים של התקנת מכשירים להאזנת סתר וגם עבור מקרים של מסירת תוכן של שיחה לאדם שאינו מוסמך לכך.

בארץ קיימים מספר גופים אשר מוסמכים לאשר ולבצע האזנות סתר. שר הביטחון בנושאי בטחון המדינה. המשטרה, לאחר אישור בכתב מנשיא בית המשפט המחוזי, עבור מניעת פשעים ועבירות וכן בשביל איתור וזיהוי עבריינים. סמכות נוספת לאישור ביצוע האזנות סתר היא מפכ"ל המשטרה כאשר נדרשת האזנה דחופה בהתאם לכללי החוק.

קיימים תנאים בהם ניתן לבצע האזנות סתר שאינם דורשים קבלת היתר לפי חוק. במקרה ובו בוצעה האזנת סתר על ידי מי שקצין משטרה מוסמך בכדי לסכל עבירות או בכדי לאתר עבריינים, והשיחה התקיימה בפרהסיה (מעלית, בית קפה, רחוב וכו' או במתקן חקירות רשמי, מתקן מעצר או כליאה).

מבחינה פרוצדורלית הפיקוח על ביצוע האזנות סתר במדינת ישראל נתון בידי ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, ועדת חוץ וביטחון וועדה משותפת לשתי הועדות האלו. נסמר להן דיווח שנתי המפרט את ההיתרים שנתנו ותכנם. מדי חודש בחודשו מגיש מפכ"ל המשטרה ליועץ המשפטי לממשלה דוח אשר מפרט את האזנות הסתר שבוצעו את התנאים שבגללם נעשו.

המצב הביטחוני בו נמצאת מדינת ישראל בשילוב הפשע הגואה מוביל לעליה בשימוש בהאזנות הסתר משנה לשנה. מספר האזנות הסתר המבוצעות בשנה גבוה באופן יחסי ממדינות מפותחות אחרות.

בזמן האזנת הסתר מוקלטות בנוסף לשיחות הרלוונטיות לחקירה גם שיחות אישיות ואינטימיות שאינן רלוונטיות לחקירה. אסור לתמלל שיחות אלו (העלאה על הכתב של תוכן השיחה) וחל איסור גורף להשתמש בהן לצורך חקירה או לצורך מידע כללי. האזנות הסתר של השיחות הלא הרלוונטיות לחקירה שומרים בסתר בנפרד מהאזנות הסתר הרלוונטיות.

חקירה במשטרה בעקבות ביצוע עבירת האזנות סתר דורשת התייעצות עם עורך דין פלילי שתחום התמחותו הוא במשפט הפלילי. התייעצות עם עורך דין פלילי היא חשובה מאוד בכוחו למנוע מעצר, כמו כן, עורך דין פלילי בכוחו למנוע הגשת כתב אישום על עבירת האזנות סתר.

מאמר זה נכתב למידע כללי  בלבד ואין להשתמש בו כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי בשום אופן. מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני נקיטת פעולה או קבלת החלטה. תוכן המאמר נכון ליום כתיבתו וייתכן וישתנה מעת לעת.